Insurance Education

Consumer Action’s Insurance Education Project is a site to help you make wise decisions when you buy insurance. The site, run by the national education and advocacy organization Consumer Action, features tools, educational publications, FAQs, news and other information to keep you covered.

 
 
 

News

( View More News )

 

CA News & Special Reports

CA News Logo Consumer Action INSIDER - December 2018 The December issue features a Hotline Chronicles article about a driver who was the victim of predatory towing (and what you can do if this happens to you); Consumer Action's annual National Consumer Empowerment Conference; your rights when dealing with debt collectors (under the Fair Debt Collection Practices Act); and more. (Sunday, December 02, 2018)

( View More CA News )

 
 

Five Recent Publications

FEMA spells federal disaster relief for homeowners and renters (Vietnamese)

FEMA spells federal disaster relief for homeowners and renters (Vietnamese).

FEMA (the Federal Emergency Management Agency) cung cấp nhiều chương trình giúp nạn nhân thiên tai sửa chữa, xây lại hay tìm nhà khác và các tài sản khác của họ. Ấn bản này diễn tả các loại trợ giúp của FEMA cho chủ nhà và người thuê nhà cũng như cho biết chi tiết tiến trình chọn lọc của FEMA dựa theo tiêu chuẩn và đơn xin. Ấn bản cũng nhấn mạnh đến các giới hạn của FEMA trong trợ giúp và quan trọng là biết mua bảo hiểu đúng cách.

The Federal Emergency Management Agency (FEMA) offers a variety of programs to help victims of disasters repair, rebuild or replace their homes and possessions. This publication describes the types of FEMA assistance available to homeowners and renters and provides details about program eligibility and the application process. It also highlights the limitations of FEMA assistance and stresses the importance of purchasing adequate personal insurance coverage.

FEMA spells federal disaster relief for homeowners and renters (Chinese)

FEMA spells federal disaster relief for homeowners and renters (Chinese).

聯邦緊急災難處理局(FEMA)在災難發生後提供各類救援計劃,協助受災者整修、重建,或更換他們的住屋及財產。這本刊物詳盡說明聯邦緊急災難處理局(FEMA)各項對於房屋業主及租客所提供的援助,也列舉了各項援助之合格指標及申請程序。刊物同時也特別指明FEMA的救援範圍始終有限,個人還是應該購買適當保險來加強保障。

The Federal Emergency Management Agency (FEMA) offers a variety of programs to help victims of disasters repair, rebuild or replace their homes and possessions. This publication describes the types of FEMA assistance available to homeowners and renters and provides details about program eligibility and the application process. It also highlights the limitations of FEMA assistance and stresses the importance of purchasing adequate personal insurance coverage.

Homeowners and renters insurance (Chinese)

Homeowners and renters insurance (Chinese) What you need to know before and after a natural disaster.

由於大多數的美國居民都住在會發生自然災害的風險地帶,所以幾乎每個家庭都應慎重考慮,在未來一旦失去家園或財產時將如何復原。本刊物詳盡說明哪些損失可以(或是不可以)得到房屋業主或租客的保險理賠; 如何確保購買足夠的保險; 當災難發生後你應該及時採取的求償步驟;以及在保險不足時你仍有哪些可求助的渠道。

With the majority of U.S. residents living in areas at risk of a natural disaster, most households need to seriously consider how they would recover from the loss of their home and possessions. This publication explains which disaster losses are—and are not—covered under a standard homeowners or renters insurance policy, how to make sure you are adequately insured, what steps to take to recover your losses after disaster strikes, and what your options are if your insurance falls short.

Homeowners and renters insurance

Homeowners and renters insurance What you need to know before and after a natural disaster.

With the majority of U.S. residents living in areas at risk of a natural disaster, most households need to seriously consider how they would recover from the loss of their home and possessions. This publication explains which disaster losses are—and are not—covered under a standard homeowners or renters insurance policy, how to make sure you are adequately insured, what steps to take to recover your losses after disaster strikes, and what your options are if your insurance falls short.

Homeowners and renters insurance (Vietnamese)

Homeowners and renters insurance (Vietnamese) What you need to know before and after a natural disaster.

Đại đa số cư dân ở Hoa Kỳ sống trong nguy cơ gặp thiên tai, hầu như các gia đình cần nên chú trọng đến cách họ sẽ khôi phục lại các mất mát về nhà ở và tài sản của họ. Ấn bản này giải thích các mất mát nào do thiên tai được và không được hãng bảo hiểm bồi thường, dựa theo hợp đồng bảo hiểm thông thường của chủ nhà và người thuê nhà đã mua, để có bảo hiểm đúng mức, các bước cần làm để khôi phục lại các mất mát sau thiên tai, và các lựa chọn khác nếu hãng bảo hiểm không bồi thường hết cho quý vị.

With the majority of U.S. residents living in areas at risk of a natural disaster, most households need to seriously consider how they would recover from the loss of their home and possessions. This publication explains which disaster losses are—and are not—covered under a standard homeowners or renters insurance policy, how to make sure you are adequately insured, what steps to take to recover your losses after disaster strikes, and what your options are if your insurance falls short.

More publications »

 

Recommended Publications

Tuesday, June 14, 2016

2016 Car Insurance & Credit Scores Report by WalletHub Cover Art 2016 Car Insurance & Credit Scores Report by WalletHub. The WalletHub study gives us information on the connection between credit scores and car insurance.

Tuesday, February 24, 2015

I.I.I. Toolkit Cover Art I.I.I. Toolkit. This three-tool suite of apps from the Insurance Information Institute helps you prepare your family for a disaster, guides you through choosing the right types and amounts of insurance coverage and enables you to keep an up-to-date electronic record of your belongings.

Thursday, April 16, 2009

Patient’s Guide to HIPAA Cover Art Patient’s Guide to HIPAA. This guide explains how you can use the federal Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) to protect your medical privacy.

Wednesday, November 19, 2008

Filing a health information privacy complaint Cover Art Filing a health information privacy complaint. You have the right to file a complaint with the Office for Civil Rights (OCR) for violations of your medical privacy.

Thursday, October 09, 2008

Health insurance 'Premiums vs Paychecks' Cover Art Health insurance 'Premiums vs Paychecks'. Throughout the first eight years of the new millennium, health care costs have skyrocketed, while working families’ wages have stood still.

More recommended publications »

 

Quick Menu

Support Consumer Action

Support Consumer

Join Our Email List

Optional Member Code
Facebook FTwitter T

Insurance Menu

Help Desk

Advocacy