Insurance Education

Consumer Action’s Insurance Education Project is a site to help you make wise decisions when you buy insurance. The site, run by the national education and advocacy organization Consumer Action, features tools, educational publications, FAQs, news and other information to keep you covered.

 
 
 

News

( View More News )

 

CA News & Special Reports

CA News Logo Paper or digital? (Winter 2018-2019) Paper or digital, that is the question—and the focus of the Winter 2018-2019 issue of Consumer Action News. Companies and government agencies are (in some cases aggressively) switching consumers from paper to electronic communications, but is that what consumers want or need? Read the newsletter to learn about consumers’ rights regarding paper statements, what a Consumer Action survey on the topic revealed, and how groups are pushing back on paperless in support of consumer choice. (Tuesday, January 15, 2019)

( View More CA News )

 
 

Five Recent Publications

Tax basics for earners in the ‘sharing economy’ (Vietnamese)

Tax basics for earners in the ‘sharing economy’ (Vietnamese).

Kinh tế trao đổi có thể giúp quý vị tăng thêm thâu nhập khi rảnh rỗi, hay nó có thể là nguồn thâu nhập chính của quý vị. Kiểu gì đi chăng nữa, mức thâu nhập sẽ ảnh hưởng đến vụ thuế của quý vị. Ấn bản này không cố vấn về thuế, nó chỉ giúp quý vị hiểu cách báo cáo thâu nhập và chi phí của quý vị cho chính xác, vì sao quý vị cần tận dụng tất cả các chi phí được khấu trừ thuế quý vị được quyền hưởng, cách tránh bị thất vọng bất ngờ khi khai thuế, và tìm nguồn hướng dẫn và trợ giúp ở đâu.

The sharing economy might enable you to put a little extra cash in your pockets in your spare time, or it could be your primary source of income. Either way, earning money will have an impact on your tax situation. This publication, while not tax advice, will help you understand how to report your income and expenses accurately, why you should take advantage of all the deductions you’re entitled to, how to avoid an unpleasant surprise when you file your tax return, and where to get more information and assistance.

Tax Basics for Earners in the ‘Sharing Economy’ (Spanish)

Tax Basics for Earners in the ‘Sharing Economy’ (Spanish).

La economía colaborativa podría permitirle poner un poco de dinero extra en su bolsillo en su tiempo libre, o podría ser su ingreso principal. De cualquier manera, el ganar dinero adicional tendrá un impacto en su situación fiscal. Esta publicación, aunque no representa asesoría fiscal, le ayudará a entender cómo reportar sus ingresos y gastos, por qué debe aprovechar todas las deducciones a las que tiene derecho, cómo evitar una desagradable sorpresa cuando presente su declaración de impuestos, y dónde conseguir más información y ayuda.

Tax Basics for Earners in the ‘Sharing Economy’

Tax Basics for Earners in the ‘Sharing Economy’.

The sharing economy might enable you to put a little extra cash in your pockets in your spare time, or it could be your primary source of income. Either way, earning money will have an impact on your tax situation. This publication, while not tax advice, will help you understand how to report your income and expenses accurately, why you should take advantage of all the deductions you’re entitled to, how to avoid an unpleasant surprise when you file your tax return, and where to get more information and assistance.

Tax basics for earners in the ‘sharing economy’ (Korean)

Tax basics for earners in the ‘sharing economy’ (Korean).

공유 경제는 여가 시간을 이용해 부수입을 올리는 것을 가능하게 할 수도 있고 주 수입원이 될 수도 있습니다. 어떤 쪽이든 돈을 버는 것은 세무 상황에 영향을 줄 것입니다. 이 안내서는 세무 조언을 위한 것은 아니지만 수입과 비용을 정확하게 보고하는 방법, 자격이 있는 모든 공제를 활용하는 것이 좋은 이유, 예상치 못한 문제를 피하는 방법, 그리고 추가 정보와 도움을 얻을 수 있는 곳 등에 대해 설명하고 있습니다.

The sharing economy might enable you to put a little extra cash in your pockets in your spare time, or it could be your primary source of income. Either way, earning money will have an impact on your tax situation. This publication, while not tax advice, will help you understand how to report your income and expenses accurately, why you should take advantage of all the deductions you’re entitled to, how to avoid an unpleasant surprise when you file your tax return, and where to get more information and assistance.

FEMA spells federal disaster relief for homeowners and renters (Vietnamese)

FEMA spells federal disaster relief for homeowners and renters (Vietnamese).

FEMA (the Federal Emergency Management Agency) cung cấp nhiều chương trình giúp nạn nhân thiên tai sửa chữa, xây lại hay tìm nhà khác và các tài sản khác của họ. Ấn bản này diễn tả các loại trợ giúp của FEMA cho chủ nhà và người thuê nhà cũng như cho biết chi tiết tiến trình chọn lọc của FEMA dựa theo tiêu chuẩn và đơn xin. Ấn bản cũng nhấn mạnh đến các giới hạn của FEMA trong trợ giúp và quan trọng là biết mua bảo hiểu đúng cách.

The Federal Emergency Management Agency (FEMA) offers a variety of programs to help victims of disasters repair, rebuild or replace their homes and possessions. This publication describes the types of FEMA assistance available to homeowners and renters and provides details about program eligibility and the application process. It also highlights the limitations of FEMA assistance and stresses the importance of purchasing adequate personal insurance coverage.

More publications »

 

Recommended Publications

Tuesday, June 14, 2016

2016 Car Insurance & Credit Scores Report by WalletHub Cover Art 2016 Car Insurance & Credit Scores Report by WalletHub. The WalletHub study gives us information on the connection between credit scores and car insurance.

Tuesday, February 24, 2015

I.I.I. Toolkit Cover Art I.I.I. Toolkit. This three-tool suite of apps from the Insurance Information Institute helps you prepare your family for a disaster, guides you through choosing the right types and amounts of insurance coverage and enables you to keep an up-to-date electronic record of your belongings.

Thursday, April 16, 2009

Patient’s Guide to HIPAA Cover Art Patient’s Guide to HIPAA. This guide explains how you can use the federal Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) to protect your medical privacy.

Wednesday, November 19, 2008

Filing a health information privacy complaint Cover Art Filing a health information privacy complaint. You have the right to file a complaint with the Office for Civil Rights (OCR) for violations of your medical privacy.

Thursday, October 09, 2008

Health insurance 'Premiums vs Paychecks' Cover Art Health insurance 'Premiums vs Paychecks'. Throughout the first eight years of the new millennium, health care costs have skyrocketed, while working families’ wages have stood still.

More recommended publications »

 

Quick Menu

Support Consumer Action

Support Consumer

Join Our Email List

Optional Member Code
Facebook FTwitter T

Insurance Menu

Help Desk

Advocacy